Καταστατικό

Καταστατικό ΣΕΘΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία

 «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ – ΑΚΡΟΑΜΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

 1. Το σωματείο αποτελεί πρωτοβάθμια κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία: «Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα – Ακρόαμα και στον Πολιτισμό Περιφέρειας Αττικής».
 2. Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί

      Σκοποί του σωματείου  είναι:

 1. Η ενιαία και συλλογική δράση για την διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών, κοινωνικών και γενικότερων επαγγελματικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του, αλλά και όλων των εργαζομένων του κλάδου.
 2. Η οργάνωση των μελών του για την επίλυση των προβλημάτων τους και για την βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσής τους.
 3. Η διαφώτιση των μελών του και γενικότερα των εργαζομένων του κλάδου για τα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά τους συμφέροντα.
 4. Η φροντίδα για την τήρηση και διεύρυνση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
 5. Η προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών ελευθεριών των μελών του και γενικότερα των εργαζομένων του κλάδου. Η ενεργός συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων.
 6. Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών, η μέριμνα για την επαγγελματική τους επιμόρφωση, κατάρτιση και ειδίκευση.
 7. Η φροντίδα για την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης και του συνδικαλιστικού κινήματος, η προάσπιση της αυτοτέλειας και του προσανατολισμού του συνδικαλιστικού κινήματος προς όφελος των εργαζομένων και η προστασία του από κάθε αντιδημοκρατική ενέργεια και παρέμβαση, η διεκδίκηση, κατοχύρωση και υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των μελών του.
 8. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών αγωνιστικής αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του σωματείου, αλλά και γενικότερα των εργαζομένων του κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη της ταξικής ενότητάς τους, ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, θρήσκευμα, ηλικία, ειδικότητα, εργασιακή σχέση και επίπεδο σπουδών, για την από κοινού προώθηση των σκοπών του σωματείου.
 9. Η αλληλεγγύη, η συνεργασία και κοινή δράση με άλλα εργασιακά σωματεία της χώρας μας και του εξωτερικού, με τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου, για την υπεράσπιση των κατακτήσεών τους, την διεκδίκηση και κατάκτηση των κάθε φορά νέων σύγχρονων και δίκαιων αιτημάτων τους, που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

 

 

Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Το σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του, αξιοποιεί όλες τις μορφές πάλης καθώς και όλα τα μέσα που παρέχονται από τον νόμο στις πρωτοβάθμιες κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με τους ακόλουθους τρόπους και μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Με την εγγραφή, συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων του κλάδου στο Σωματείο, με την ανάπτυξη συνδικαλιστικής συνείδησης στα μέλη του.
 2. Με την ανάδειξη στα μέλη του, αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, της σημασίας και των πλεονεκτημάτων που έχει η μαζική και καθολική οργάνωση τους στο Σωματείο.
 3. Με την ανάπτυξη ταξικής ενότητας, στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του.
 4. Με την χρησιμοποίηση κάθε μορφής συνδικαλιστικής πάλης και με την διεξαγωγή εργατικών αγώνων κάθε μορφής.
 5. Με την υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο των αιτημάτων και των δικαιωμάτων των μελών του, με την πραγματοποίηση παραστάσεων ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, την πραγματοποίηση πολύμορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, στάσεων εργασίας, απεργιών κλπ.
 6. Με την διεκδίκηση και σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 7. Με την αναφορά και προσφυγή στις αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές και πάσης φύσεως αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς του, στις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και στα συμφέροντα των μελών του, για την προάσπιση και διεκδίκηση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους.
 8. Με την προσφυγή στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές και την καταγγελία παραβιάσεων της εργατικής, ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής νομοθεσίας που αφορούν στο ίδιο το Σωματείο, ή στα μέλη του ή στους εργαζόμενους γενικότερα του κλάδου.
 9. Με την συμμετοχή σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 10. Με την ενημέρωση της κοινής γνώμης με κάθε δυνατό τρόπο, για τα προβλήματα που απασχολούν στους εργαζόμενους στο θέαμα – ακρόαμα και στον πολιτισμό γενικότερα.
 11. Με την συνεχή ενημέρωση των μελών του, με την έκδοση και κυκλοφορία έντυπου υλικού (ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.ο.κ.), με την παροχή υλικής βοήθειας στα άνεργα και έχοντα ανάγκη μέλη.
 12. Με την διοργάνωση συσκέψεων, σεμιναρίων και την αξιοποίηση κάθε άλλου μέσου που συμβάλλει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες, χοροεσπερίδες, λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης κ.λ.π.).
 13. Με την συμμετοχή του Σωματείου στον αγώνα για την βελτίωση της θέσης όλων των εργαζομένων.
 14. Με την δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
 15. Με την συνεργασία, σύμπραξη και ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης με άλλα σωματεία με τα οποία έχει παρεμφερείς σκοπούς.
 16. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο.

 

Άρθρο 4ο

Βασικές αρχές  λειτουργίας του  Σωματείου

Βασικές αρχές λειτουργίας του Σωματείου είναι:

 1. Η ταξική ενότητα των εργαζομένων του κλάδου και όλης της εργατικής τάξης γενικότερα.
 2. Η ανεξαρτησία του Σωματείου από το κράτος και τους εργοδότες και η αυτοτελής δράση του.
 3. Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία του.
 4. Η πάλη ενάντια στην ναζιστική ιδεολογία και πρακτική και ενάντια σε κάθε ρατσιστική ή/και ξενοφοβική ή/και φασιστική αντίληψη.

 

Άρθρο 5ο

Μέλη του Σωματείου

 1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς, πολυχώρους πολιτισμού και ψυχαγωγίας και σε κάθε εν γένει εργοδότη -ανεξάρτητα από την νομική του μορφή-, που δραστηριοποιείται στο θέαμα – ακρόαμα – ψυχαγωγία και εν γένει σε τομείς του Πολιτισμού και έχει έδρα στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, πλην των καλλιτεχνών (ηθοποιών, μουσικών, χορευτών κ.λ.π.), ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα και εθνικότητα και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, το επίπεδο σπουδών τους, την εξειδίκευσή τους, τον φορέα ασφάλισής τους, τον τόπο παροχής της εργασίας τους (περιοδείες, συναυλίες κ.λ.π. ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό), τον τρόπο αμοιβής τους (μηνιαίος μισθός, κατ’ αποκοπή, ωρομίσθιοι, αμειβόμενοι με αποδείξεις/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ), την σχέση εργασίας τους, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους, διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ωρομίσθιοι κ.λπ), αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με ψευδεπίγραφη σχέση, που όμως υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ενδεικτικά και μόνο, μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν τεχνικοί (ηχολήπτες, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, ηλεκτρολόγοι κλπ), ταμίες, ταξιθέτες, υπάλληλοι γραφείων/εταιρειών παραγωγής, εργαζόμενοι σε στούντιο παραγωγής, ηχογραφήσεων, κινηματογραφικών παραγωγών, διοικητικοί υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες (π.χ. στήσιμο εξέδρας κλπ) και γενικά όλοι όσοι εργάζονται –πλην των καλλιτεχνών (ηθοποιών, μουσικών, χορευτών κλπ)- σε επιχειρήσεις με έδρα την ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, που δραστηριοποιούνται στο θέαμα – ακρόαμα – ψυχαγωγία και σε όλους  γενικά τους τομείς του πολιτισμού.
 2. Την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν μέλη της διοίκησης των εργοδοτικών επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και γενικά όσοι ασκούν διευθυντικό έργο στις εργοδοτικές επιχειρήσεις. Μέλη του σωματείου δεν μπορούν γίνουν επίσης, όσοι ανήκουν στα Σώματα Ασφαλείας.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του Σωματείου οι παραπάνω εργαζόμενοι, είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και η εν γένει δράση τους να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να γίνουν εργαζόμενοι που ενστερνίζονται ή/και διαδίδουν την ναζιστική ιδεολογία, ούτε εργαζόμενοι που εκδηλώνουν ρατσιστική ή/και ξενοφοβική δραστηριότητα ή διαδίδουν ρατσιστικές ή/και ξενοφοβικές ή/και φασιστικές αντιλήψεις.
 4. Το υποψήφιο μέλος για να εγγραφεί στο Σωματείο υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αιτούντος, η διεύθυνση εργασίας και κατοικίας του, η ηλικία του και η ειδικότητά του και επιπλέον να δηλώνεται ρητά ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού. Τέλος δηλώνει και αν είναι μέλος άλλου Σωματείου.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στην πρώτη, μετά την υποβολή τους, συνεδρίασή του και το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή τους.

Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την σχετική αίτηση εγγραφής και εγγράφει με απόφασή του τον εργαζόμενο στα μέλη του και γνωστοποιεί την απόφασή του αυτή στον ενδιαφερόμενο.

Κατά την εγγραφή, το νέο μέλος του Σωματείου οφείλει να καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής, το χρηματικό ποσό που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί και εμπεριστατωμένοι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την εγγραφή χωρίς την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, με σχετική αιτιολογημένη απόφασή του.

 1. Τα νέα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του σωματείου, αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του Σωματείου.

 

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του Σωματείου

Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα:

 

Α. Δικαιώματα

Τα μέλη του Σωματείου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό,  έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν.
 2. Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 3. Να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία, που αφορά στο Σωματείο και στα συμφέροντα των μελών του.
 4. Να απολαμβάνουν κάθε ωφέλειας, που νόμιμα επιδιώκει και κατακτά το Σωματείο.
 5. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Σωματείου, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία. Επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 6. Να υποβάλλουν στην Διοίκηση και στα άλλα όργανα του Σωματείου, έγγραφες και προφορικές προτάσεις για οποιαδήποτε θέμα.
 7. Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του.

 

Β. Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 1. Να καταβάλουν την μηνιαία συνδρομή τους και το δικαίωμα εγγραφής. Τα παραπάνω ποσά καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου, με ειδικά εμπεριστατωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι σοβαρά ασθενείς ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, καθώς και οι γυναίκες εργαζόμενες που εγκυμονούν, απαλλάσσονται της υποχρέωσης της συνδρομής για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια ή η στρατιωτική τους θητεία ή η εγκυμοσύνη αντίστοιχα και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά εντάξει.
 2. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στις εκλογές, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στους απεργιακούς αγώνες του Σωματείου και γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις του.
 3. Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την εργατική αλληλεγγύη και συνείδηση.
 4. Έχουν βασική υποχρέωση να υπερασπίζονται και να εξασκούν τα δικαιώματά τους, να τηρούν το καταστατικό και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7ο

Διαγραφή – παραίτηση μελών και επανεγγραφή

Α. Διαγραφή μελών

 1. Μέλος του Σωματείου, πέρα από την περίπτωση σπουδαίου λόγου που ορίζει ο νόμος, διαγράφεται και για τους ακόλουθους λόγους:
 • Εάν πριν έξι μήνες έχει πάψει με τη θέλησή του να εργάζεται σε επιχειρήσεις του κλάδου, εκτός αν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή την Τοπική Διοίκηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους με την εκλογή του και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του σε όργανα της Τοπικής Διοίκησης ή στο Κοινοβούλιο. Αυτοί που απολύονται ή είναι άνεργοι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους, εωσότου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασιστεί η διαγραφή τους και σε κάθε περίπτωση διατηρούν την ιδιότητα του μέλους, εφόσον έχουν προσβάλλει την απόλυσή τους στα δικαστήρια ή αν το Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσής του διεκδικεί την επαναπρόσληψή τους. Επίσης, τα μέλη του Σωματείου που παύουν πρόσκαιρα και παρά την θέλησή τους να εργάζονται σε επιχειρήσεις του κλάδου (λόγω ανεργίας, επίσχεσης εργασίας, τοκετού, υπηρέτησης της στρατιωτικής τους θητείας), παραμένουν μέλη του Σωματείου.
 • Εάν χωρίς αιτία καθυστερεί την συνδρομή του για περισσότερο από έναν (1) χρόνο και εφόσον δεν τακτοποιήσει τις οφειλόμενες συνδρομές του εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη πρόσκληση του ταμία. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό, γίνεται πάλι δεκτό στο σωματείο, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής του και αφού εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του μέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Εάν συνταξιοδοτηθεί οριστικά.
 • Εάν αποκτήσει πρόσκαιρα ή μόνιμα την εργοδοτική ιδιότητα ή την ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους ή εάν ασκεί διευθυντικό έργο στις εργοδότριες επιχειρήσεις.
 • Εάν παραβιάζει το καταστατικό ή/και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου
 • Εάν προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με το σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου και αναπτύσσει συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα των μελών του ή γενικότερα των εργαζομένων του κλάδου ή γενικότερα της εργατικής τάξης.
 • Εάν επιδεικνύει αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά.
 • Εάν ενστερνίζεται ή διαδίδει την ναζιστική ιδεολογία, εάν εκδηλώσει ρατσιστική ή/και ξενοφοβική δραστηριότητα ή διαδίδει ρατσιστικές ή/και ξενοφοβικές αντιλήψεις.

 

 1. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει γραπτά στο μέλος τους λόγους της διαγραφής με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την κατηγορία, τον τόπο και το χρόνο ακρόασης του μέλους.

Η απόφαση για την διαγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στο μέλος, το οποίο μπορεί μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση, να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης διαγραφής του.

 

Β. Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία απευθύνεται προς το Δ.Σ. του Σωματείου.

 

Άρθρο 8ο

Πόροι

Πόροι του Σωματείου είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
 2. Η μηνιαία συνδρομή των μελών.

Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής των μελών, καθώς και το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

 1. Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Σωματείου (τόκοι καταθέσεων κ.λ.π.)
 2. Έκτακτες εισφορές που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για συγκεκριμένο πάντα σκοπό.
 3. Οι ατομικές ή ομαδικές εθελοντικές εισφορές των μελών.
 4. Τα έσοδα από κάθε φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.
 5. Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
 6. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 9ο

Συμμετοχή του Σωματείου

 σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις

 1. Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος μίας μόνο Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.) και ενός μόνο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.
 2. Προσχωρεί ή αποχωρεί από αυτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.
 3. Το Σωματείο μετέχει στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ομοσπονδία και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο) με εκλεγμένους αντιπροσώπους του, διατηρώντας το δικαίωμα κριτικής και ελέγχου των ενεργειών τους, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου.
 4. Στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση το σωματείο εκπροσωπείται δια μέσου μίας μόνο δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

 

Άρθρο 10ο

Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου

 

 1. Το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του.
 2. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται οικονομικά από τριμελή (3μελή) Εξελεγκτική Επιτροπή, όργανα που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών.
 3. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις από αντιπροσώπους, που εκλέγονται και αυτοί κάθε τρία (3) χρόνια.

 

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση των μελών

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σ’ άλλο όργανο. Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί όμως στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.
 2. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση:
  • ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να παύει τα μέλη των οργάνων του Σωματείου
  • κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει για την έγκριση ή όχι του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
  • αποφασίζει για την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων (στάσεις εργασίας, απεργία κλπ)
  • εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Σωματείου και τους αντιπροσώπους για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια (1) φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
 2. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, ελέγχεται και εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της Διοίκησης για το προηγούμενο έτος και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γνωστοποίηση αυτή (πρόσκληση), λαμβάνει χώρα με ανακοινώσεις σε χώρους δουλειάς ή στους πίνακες ανακοινώσεων και στα γραφεία του Σωματείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην πληροφόρηση των μελών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει δε να λαμβάνει χώρα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη σύγκληση της Γ.Σ. Στην ίδια πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται αν είναι η πρώτη (1η) ή δεύτερη (2η) ή τρίτη (3η) σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Για θέματα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να ισχύει ο περιορισμός των πέντε (5) ημερών.

 1. Στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνουν μέρος μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου θεωρούνται, κάθε φορά, όσα μέλη έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους, έως την έναρξη της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος Β στοιχείο 1 του παρόντος. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη αυτής.

 

Άρθρο 13ο

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιμο ή όταν επιβάλλεται από το συμφέρον του Σωματείου ή για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ορίσει ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ. και πάντως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αδρανήσει και δεν συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ., τότε εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Νόμου.
 2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, ακολουθεί την τακτική Γενική Συνέλευση σε θέματα απαρτίας και διαδικασίας. Για την σύγκλησή της, όμως, δεν απαιτείται ο χρόνος προειδοποίησης της τακτικής Γ.Σ., αλλά ο απόλυτα αναγκαίος για την ενημέρωση των μελών.

 

Άρθρο 14ο

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, στην οποία για να υπάρχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου κι αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε κατά την δεύτερη συνέλευση, τότε συγκαλείται νέα (τρίτη), στην οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου. Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις (ήτοι δεύτερη και τρίτη), συγκαλούνται μέσα σε δύο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την ματαίωση της προηγούμενης και σε αυτές δεν μπορούν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
 3. Αν και στην τρίτη σύγκλησή της, η Γενική Συνέλευση δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία, τότε το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση, που θεωρείται πρώτη.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

 

Άρθρο 15ο

Τρόπος λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

 1. Αφού διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Αμέσως μετά, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής, τριμελές (3μελές) Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και από έναν (1) πρακτικογράφο, που θα φροντίζουν για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό (αυξημένη πλειοψηφία), λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και ποτέ δια βοής.
 3. Ειδικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αφορούν σε εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου -διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής, εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις-, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση ή προσωπικά ζητήματα, έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι έγκυρες, μόνο αν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

 

 

Άρθρο 16ο

Εκλογές

 1. Τα μέλη του Σωματείου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος Β στοιχείο 1 του παρόντος, εκλέγουν και εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και ως αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.
 2. Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν δε και σε άλλο σωματείο, επιλέγουν το ένα εκ των δύο σωματείων για να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό.
 3. Το Σωματείο συμμετέχει με τους αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες ανήκει.

 

Άρθρο 17ο

Εκλογικό Σύστημα

 1. Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου είναι η απλή αναλογική, η οποία αναλύεται ως εξής:
 2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
 3. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή, από μια στους συνδυασμούς εκείνους που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή και β) συγκεντρώνουν υπόλοιπο αδιάθετων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) του εκλογικού μέτρου. Σε περίπτωση που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δύο (2) αυτές προϋποθέσεις, την ή τις αδιάθετες έδρες και τον αδιάθετο αριθμό αντιπροσώπων, καταλαμβάνουν κατά σειρά εκείνοι οι συνδυασμοί που τα υπόλοιπά τους από τη διαίρεση της πρώτης κατανομής πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
 4. Αν και μετά την δεύτερη κατανομή παραμένουν αδιάθετες έδρες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν καλύπτεται, κατανέμονται σε τρίτη κατανομή μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν έχουν πάρει έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 

Άρθρο 18ο

Διεξαγωγή εκλογών

 1. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία λήγει η θητεία των οργάνων του Σωματείου, δηλαδή κάθε τρία (3) χρόνια και πάντως πριν από την λήξη της θητείας τους, μετά την ψηφοφορία επί των πεπραγμένων, αποφασίζεται η ημερομηνία/οι ημερομηνίες, που θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων ως και αντιπροσώπων. Με απόφαση της Γ.Σ., οι εκλογές μπορούν να διαρκέσουν και περισσότερες από μία (1) ημέρα, οπότε στην περίπτωση αυτή κατά την τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζονται οι ημεροχρονολογίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να μεριμνά για την λήψη κάθε μέτρου που κρίνει απαραίτητο για την διασφάλιση των εκλογών και την διευκόλυνση των μελών να ψηφίσουν, όπως δια της περιφοράς της κάλπης σε διάφορους εργασιακούς χώρους ή δια της ταυτόχρονης διεξαγωγής αρχαιρεσιών στην έδρα του σωματείου ή οπουδήποτε αλλού αποφασιστεί και σε εργασιακούς χώρους. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, καθορίζει τους τόπους που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και εργασιακοί χώροι (θεατρικές σκηνές, εταιρείες παραγωγής, κέντρα διασκέδασης, οργανισμοί κ.λ.π.) για την διευκόλυνση των μελών που για διάφορους λόγους  αδυνατούν να ψηφίσουν στην έδρα του Σωματείου ή οπουδήποτε αλλού αποφασιστεί να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες. Κατά την ίδια ως άνω τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής (3μέλης) Εφορευτική Επιτροπή, που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες και με σχετική ανακοίνωσή της γνωστοποιεί στα μέλη του σωματείου την ακριβή ημερομηνία ή τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, καθώς και τα εκλογικά κέντρα και καθορίζει τις ώρες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής και παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, έχει δε την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου. Εποπτεύει κατά την διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κηρύσσει την λήξη των εκλογών, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται, διενεργεί την καταμέτρηση, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει το Πρακτικό Αρχαιρεσιών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τους εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή ενημερωμένο μητρώο μελών, κατάσταση ταμειακά εντάξει μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν, σφραγίδες, φακέλους και όλα εν γένει τα απαραίτητα στοιχεία για να διεξαχθούν οι εκλογές.
 3. Με την εκλογή της εκδίδει ανακοίνωση με την οποία καλεί όσα από τα μέλη του Σωματείου θέλουν, να υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη αίτησή τους, ορίζοντας συγχρόνως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
 4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφες αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα και ώρα που αυτή ορίζει, σε αυτές δε, θα πρέπει να αναγράφεται και το όργανο για το οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα. Η προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ημερών πριν την ημεροχρονολογία των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν την συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από έναν υποψήφιο του συνδυασμού.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους για την Διοίκηση και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου και τους υποψηφίους για αντιπροσώπους για τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια και ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου ή/και στους χώρους εργασίας ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψήφιους.
 6. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι.
 7. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις αναγράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο τρόπο.
 8. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι κατά κατηγορία.
 9. Στην Εφορευτική Επιτροπή και καθ΄ όλη την διάρκεια των αρχαιρεσιών προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
 10. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Σωματείου, ούτε για αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

Άρθρο 19ο

Ψηφοφορία – πρακτικό διαλογής

 1. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί. Η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει την ώρα της ψηφοφορίας εάν παραμένουν μέλη να ψηφίσουν.
 2. Στη διάρκεια των εκλογών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται απόλυτη τάξη και πλήρης μυστικότητα κατά την εκλογή. Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
 3. Για να ψηφίσουν όλα τα μέλη γίνεται πρώτα εξακρίβωση της ταυτότητας τους και έλεγχος στα μητρώα μελών, αν είναι γραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.
 4. Ο κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάζει στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέχρι τόσους σταυρούς, όσους είναι ο αριθμός αυτών που θα εκλεγούν σε κάθε όργανο ή ως αντιπρόσωποι.
 5. Στην καταμέτρηση μπορούν να παρευρίσκονται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
 6. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων για την Διοίκηση του Σωματείου, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για αντιπροσώπους στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, γίνεται σε συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα που προβλέπει ο νόμος.
 7. Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με τον πιο συμφέροντα τρόπο για το Σωματείο.

 

Άρθρο 20ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

 1. Οκτώ (8) ημέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες αυτές δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αδράνειας ή αμέλειας του συμβούλου που πλειοψήφησε, την συνεδρίαση συγκαλεί οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους εκλεγμένους συμβούλους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.
 2. Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Προεδρείου απαιτείται μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε αξίωμα χωριστά.
 3. Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καλείται και το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ., το οποίο παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα βιβλία, την σφραγίδα και γενικά όλα τα στοιχεία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δυο μέρη.

 

Άρθρο 21ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα, σε ορισμένη ημέρα και ώρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και μετά από πρόσκλησή τους ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, όταν δηλαδή είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.
 3. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη του Σωματείου.
 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του και με φανερές ψηφοφορίες, εκτός εάν πρόκειται για απόφαση για προσωπικά θέματα ή για όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, για τις οποίες διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και χωρίς την συμμετοχή του μέλους, που ενδιαφέρει η απόφαση, αν αυτή αφορά σε προσωπικό θέμα.
 5. Τα μέλη του ΔΣ είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

 

Άρθρο 22ο

Αντικατάσταση – παραίτηση –  έλλειψη μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται με έγγραφο να δώσει εξηγήσεις, που αν δεν είναι αρκετές δίνουν το δικαίωμα στο Δ.Σ. να φέρει το θέμα στη Γενική Συνέλευση με σκοπό την αιτιολογημένη αντικατάστασή του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός.
 2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, που ισχύει αμέσως, με την περιέλευσή της σε αυτό, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της. Στην περίπτωση παραίτησης μελών του Δ.Σ., αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του ή μέλος αυτού, μπορεί να παυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για όσους αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του Νόμου. Για την λήψη μίας τέτοιας απόφασης, το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη.

 

Άρθρο 23ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το σωματείο, φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του, παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών του Σωματείου πάνω σε όλα τα θέματα.
 2. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μελών και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, συντάσσει την οικονομική και διοικητική λογοδοσία του και την υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, εφαρμόζει το καταστατικό.
 4. Προγραμματίζει και συντονίζει την δουλειά του Σωματείου, δημιουργεί με απόφασή του παραρτήματα του Σωματείου, σωματειακές επιτροπές ή άλλες βοηθητικές επιτροπές για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων και αποφασίζει τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας, εάν αυτός δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
 5. Αποφασίζει την κήρυξη απεργιών, στάσεων εργασίας και κάθε άλλης μορφής αγωνιστικών κινητοποιήσεων και περιφρουρεί τις απεργιακές και αγωνιστικές κινητοποιήσεις του Σωματείου.
 6.  Γενικά είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου συλλογικού οργάνου.
 7. Όλα τα έγγραφα του Δ.Σ., υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

 

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα Προέδρου – Αντιπροέδρου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το Σωματείο, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και κάθε εν γένει αρχής, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.
 2. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. συγκαλούν τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κοινοποιούν την ημερήσια διάταξη.
 3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.
 4. Κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της ΓΣ.
 6. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των ΓΣ, τις προσκλήσεις για σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γ.Σ. και συνυπογράφει με τον Ταμία και το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
 7. Μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατανέμει τις εργασίες στα μέλη του και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους. Ο Πρόεδρος παρουσιάζει τις εισηγήσεις (Γ.Σ. κλπ) εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
 8. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Αν κωλύεται δε και αυτός, ο Γενικός Γραμματέας ή όποιον ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.
 9. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

 

Άρθρο 25ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα πιο πάνω καθήκοντα που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, διευθύνει το γραφείο του Σωματείου και έχει την ευθύνη για την κανονική λειτουργία του.

Τηρεί τα βιβλία, το πρωτόκολλο, τα αρχεία και την σφραγίδα, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και μεριμνά για την γρήγορη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. πάνω στις γενικής φύσεως υποθέσεις του Σωματείου.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και φροντίζει να υπογραφούν και από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ.

Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ.

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου.

Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα των μελών με τις μεταβολές που γίνονται και υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής μελών.

Τηρεί, πέρα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλο βιβλίο που ορίζεται από τον νόμο ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτής και φυλάσσει υπεύθυνα την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου.

Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο Γενικός Γραμματέας, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του Δ.Σ. που καθορίζεται και υποδεικνύεται από αυτό (Δ.Σ.).

 

Άρθρο 26ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας εισπράττει όλα τα γενικά έσοδα, μεταξύ άλλων το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και τις εισφορές των μελών.

Για όλες τις εισπράξεις εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως (Γραμμάτια εισπράξεως), οι οποίες προηγούμενα έχουν θεωρηθεί και αριθμηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή και καταχωρηθεί πριν από κάθε χρήση στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ταμίας διενεργεί όλες τις πληρωμές, με βάση εντάλματα που εκδίδονται ύστερα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και στα οποία απαραίτητα έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ο Ταμίας στο τέλος του οικονομικού έτους συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό – ισολογισμό εισηγούμενος την επεξεργασία τους από το ΔΣ για την υποβολή τους προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στην Εξελεγκτική Επιτροπή και να θέτει τα βιβλία του στη διάθεση της για έλεγχο εφ’ όσον του τα ζητήσουν.

Υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, σε λογαριασμούς όψεως ή προθεσμίας στην επωνυμία του Σωματείου.  Μπορεί όμως να κρατά στα χέρια του, για κάλυψη μικροεξόδων και αναγκών επείγουσας φύσης, ποσό μέχρι 150 Ευρώ, που μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται γι’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου, περιουσίας, τα μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως και όλα γενικά τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής και κίνησης των λογαριασμών καταθέσεων του Σωματείου.

Ενημερώνει το μητρώο μελών και τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με την πληρωμή της εισφοράς κάθε μέλους.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς δικαιολογητικά.

Απουσιάζων ή κωλυόμενος ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από άλλο μέλος του Δ.Σ. που καθορίζεται και υποδεικνύεται από αυτό (Δ.Σ.).

 

Άρθρο 27ο

Τήρηση Βιβλίων

 1. Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

α. Μητρώου Μελών

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Ταμείου

ε. Περιουσίας

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιαδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.

 

Άρθρο 28ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αυτής, για όλη την θητεία του Δ.Σ.
 2. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει το Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου κατά το νόμο και το καταστατικό. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, τα βιβλία Ταμείου και Περιουσίας και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο κι έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους της.
 5. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις της για την Γ.Σ.
 6. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει έκθεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ., την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 29ο  

Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση Σωματείου

 • Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για την διάλυση του Σωματείου –πέραν της περίπτωσης που καθορίζει ο νόμος-, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 • Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσής του, δίνεται με απόφαση της Γ.Σ. σε άλλο σωματείο ή σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ή όπου αλλού αποφασίσει η Γ.Σ., που αποφάσισε την διάλυση.

 

Άρθρο 30ο  

Σφραγίδα

Το σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα. Στην περιφέρεια αυτής αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου και στο εσωτερικό της το έτος ίδρυσής του.

Το σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, με 24ωρη απεργία.

 

 

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου, την 24/4/2018.

Αθήνα, 24/4/2018

Share